9 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29796

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FATMA BACI KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile ilgili çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (FABKAM): Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve çalışmalar yapmak, toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki, politik konular ile çalışma hayatı ve sağlık konularında kadının statüsünü korumak ve geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda;

a) Kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak ve kadının çağdaş toplumun bir bireyi olması gerektiği anlayışından hareketle, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

b) Yayın organı oluşturmak ve yayın yapılmasını sağlamak,

c) Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın çalışmaları ile ilgili ders vermek,

ç) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler veya özel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunmak, yapılacak etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak amacıyla Kırşehir ve ülke genelinde çalışmalar yapmak ve sonuçlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,

e) Merkez yönetim kurulunun önerileri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak,

f) Anadoludaki ilk kadın örgütlenmesi olan Bacıyan-ı Rum ve kurucusu Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı hakkında tanıtıcı broşür, kitapçık ve görseller hazırlamak,

g) Kadın sorunu olarak adlandırılan birçok sorunun gerçekte toplumun sorunu olduğu ve her bireyi ilgilendirdiği inancını toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak amacıyla, öncelikle Üniversitemiz öğrencilerine, işçilerine, idari ve akademik personeline daha sonra özellikle kırsal alanda ve kentsel alanda dar gelirli kesimlerde yaşayan ailelere (resmi nikâhın önemi, küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmemesi, bakabileceği kadar çocuk doğurması, töre ile açıklanan baskılardan korunması vb.) eğitim programları hazırlamak ve seminerler vermek,

ğ) Bölgemizdeki üniversitelerin bünyelerinde bulunan kadın sorunları konusunda faaliyetlerini sürdüren merkezlerle işbirliği gerçekleştirerek rehberlik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu,

d) Çalışma grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkezin amaçlarını etkin olarak yerine getirmek, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve Merkez faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumlu olan Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ikinci kez görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektör onayına sunmak,

f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üye müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görevi sonlandığında biter. Görev süresi biten müdür yardımcısı ikinci kez görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcılarından biri ona vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcılarının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda vekâlet etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve sonraki yılın çalışma programlarını hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversite ve diğer Üniversite öğretim üyeleri ile üniversite dışından kişiler arasından Rektör tarafından atanan en az üç, en fazla 6 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan Danışma Kurulu üyesi yeniden atanabilir.

(2) Yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve öneride bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkez amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu görevinin tamamlanması ile ilgili bir raporu Müdüre sunarak dağılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.